Tids- og aktivitetsplan

Vi kommer i projektet att genomföra aktiviteter som leder till de uppsatta målen och de utgår från de identifierade problemen och behoven som vi tillsammans har identifierat i de fyra regionerna.  Nedan ges en kortfattad beskrivning av vad de olika aktiviteterna innebär. 

1. Elevinspiration

Vi kommer att genomföra elevinspiration på olika sätt i de olika regionerna. Exempelvis kan denna vara i form av inspiration i klassrum, i aula för hela eller delar av en skola eller i större sammanhang där flera skolor och kommuner kan delta. Innehållet i inspirationen kommer att utgå från uppsatta mål för projektet. Denna inspiration kommer att genomföras under höstterminerna varje år under projektet.

2. Advisory Camp

Med projektet "Gränslöst entreprenörskap" ämnar vi att utveckla ett system för att kunna sammanföra UB/UF-eleverna med befintliga nätverk där de kan möta näringslivet. En pilotomgång med dessa, så kallade Advisory camps, utfördes tillsammans med Handelskammaren i Värmland hösten 2014 och metoden ska nu utvecklas och implementeras i Dalarna, Hedmark och Akershus. Dessa träffar/Advisory camps, kommer att genomföras under höstterminen varje år under projektet.

3. Personalfortbildning

För att säkerställa kompetensen inom projektets område behöver personalen i regionerna kompetensutvecklas, exempelvis inom gränshandel och mentorskap.

4. Lärarfortbildningar/konferenser

Under varje höst kommer vi att genomföra fortbildningar/konferenser för UF/UB-lärare med aktuellt innehåll för projektet. Till exempel seminarier om gränshandel, EWB-plattformen och inom utveckling av mentor/rådgivarrollen. Dessa kommer sedan att ligga till grund för kommande gemensamma gränsöverskridande aktiviteter.

5. Lärarkonferenser tillsammans med näringslivet/mentorer/rådgivare

Under första läsåret kommer vi att ha en gemensam konferens för UB/UF-lärare och mentorer/rådgivare. Denna ska sedan kunna ligga till grund för det fortsatta gränsöverskridande samarbetet mellan skolor, elever, lärare och näringsliv.

6. Mentor/rådgivarutveckling - framtagning av mentor/rådgivarmanual

För att mentorerna/rådgivarna ska kunna ge UF-företagen bästa hjälp och coachning behöver de någon form av konkret manual att gå efter vid träffarna. Detta ska vara ett stöd för deras mentor-/rådgivaruppdrag. Den framtagna manualen ska sedan delges respektive lands nationella kansli så att det ska komma respektive lands övriga UB/UF-regioner till gagn.

7. Kartläggning av mentorer/rådgivare/företag som är intresserade och vill utveckla gränsöverskridande samverkan/handel som ska finnas i en bank

Kartläggningar över potentiella mentorer/rådgivare kommer att ske inom respektive region och deras kommuner.

8. Gränsöverskridande handelsutveckling - framtagning av export/importmanual för UB/UF-företag

För att underlätta för UB/UF-företagen ämnar vi ta fram en enkel manual över hur man gör för att ha handel mellan Sverige och Norge med utgångspunkt i UB/UF-företagandet.

9. Samarbetande UB/UF-företagsträff tillsammans med lärare och mentor/rådgivare

Under år två och tre kommer vi att ha gemensamma gränsöverskridande träffar för några UB/UF-företag och lärare och deras mentorer/rådgivare från respektive region. Det kommer att ligga till grund för handelsutbytet/mässdeltagande under innevarande läsår.

10. Handelsutbyte/mässdeltagande för de UB/UF-företag som ingår i samarbetet

De UB/UF-företag, lärare och mentorer/rådgivare som deltog på ovan nämnda träff och som ingår i detta samarbete ska besöka varandras mässor under våren innevarande läsår.

11.Gränsöverskridande innovation camp

I slutet av projektets andra år kommer en gemensam innovation camp att genomföras för några blivande UB/UF-elever, d.v.s. för de som ska driva UB/UF-företag under projektets sista läsår. Syftet är att eleverna under denna träff under kreativa former ska kunna arbeta fram förslag på idéer som de sedan under kommande år kan arbeta gemensamt över gränsen med.

12. Gränsöverskridande UB/UF-företag

Utifrån ovan nämnda innovation camp bildas något/några gränsöverskridande UB/UF-företag, som ska ha sin verksamhet under projektets sista läsår.

© 2016 Ungt Entreprenørskap Hedmark, Ringgata 235, Postboks 1008 Storhamar 2305 HAMAR
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang